Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text

  3คืน4วัน โดยสายการบิน...ดรุ๊กแอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bhutan photo tour xml:namespace prefix = "v" ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> xml:namespace prefix = "w" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bhutan photo tourผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bhutan photo tour ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ bhutan photo tour

     More Exclusive Place in Paro, Thimphu and Wangdue

 
 

ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 4วัน 3 คืน

“หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลนด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ แลเขียวขจีไปด้วยยอดไม้แรกผลิเบ่งบาน ยาวนานสู่กาลร่วงโรยของฤดูใบไม้ร่วง ดูมีสีสันฉูดฉาดแปลกตา ภูฏาน ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นอู่อารยธรรมของโลก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว สืบสานอารยธรรมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเรียบง่าย ตามหลักความเชื่อของทางพุทธศาสนา เป็นประเทศที่ไม่สนใจเรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ แต่จะให้ความสนใจ ความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่า ดังคำขวัญของประเทศที่เกริ่นนำไว้ว่า “หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” นั่นเอง

 

 

กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561

วันที่ 1:        กรุงเทพ – พาโร – เมืองทิมพู.                                                      

04:30 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินแห่งชาติ ดรุ๊กแอร์ (Druk Air) เป็นสายการบินเดียวที่เปิดให้บริการ เดินทางสู่ประเทศภูฏาน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.50 น.       ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 121 ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้านั้น หากโชคดีฟ้าเปิด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย อย่างสวยงามตระการตา

10.10 น.       ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศที่ สนามบินพาโร  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองพาโร

(เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านออก ชม (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ( National Museum of Bhutan ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.. 1968 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนำท่านชม (พาโรรินปุงซอง( Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ระยะทาง 65  .ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เย็น              นำท่าน Check in ที่โรงแรม  ã  River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2        ทิมพู

เช้า              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม (อนุสรณ์สถานชอร์เตน) National Memorial Chorten ชอร์เตน แปลว่า เจดีย์หรือ สถูป เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน เป็นสถูปกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.. 1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนั้นเยี่ยมชม (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็นพุทธอย่างเรียบง่าย  ชม (พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหัตถกรรมต่างๆ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซองนั้น เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที่12  โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็นป้อมปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค..1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซองนี้ ตั้งชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองทิมพู ทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็นเขตสังฆวาส

เย็น              บริการอาหารเย็น  ที่โรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ã  River View Hotel ***3 Star*** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3:      ทิมพู – พาโร

เช้า              บริการอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพื่อขึ้นสู่ (วัดทักซัง) Taksang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900  เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (ท่านสามารถขี่ม้าขึ้นไปได้เพียงครึ่งทางและจ่ายเงินค่าขึ้นที่จุดเดินทางขึ้นได้เลย)(ประมาณ 15 USD ) วัดทักซัง ตามตำนานความเชื่อเก่ากล่าวว่า เป็นวัดที่ ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสือมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สอง “ทักซัง” นี้มีความหมายว่าที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนำกล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้าไปในบริเวณวัด)

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงาม ระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนั้น ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดในเมืองพาโร

เย็น              Check in ที่โรงแรม ã  Olathang Hotel  *** 3 Star *** หรือเทียบเท่า

                   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม จากนั้นให้ท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 :        พาโร – กรุงเทพฯ.

08.00 .        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม……นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

     11.20  .       นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย สายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบิน KB 130

16.10 .       เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพฯ

**********************************

หมายเหตุ: 1.รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น 

                   หลัก

                2.พิเศษ นำท่านชมระบำหน้ากาก สำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

 

 ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• ภูฎาน : เป็นประเทศที่อยู่ในหุบเขาสูง มีพื้นที่ราบและพื้นที่ทำการเกษตรมีน้อย
• อาหารการกิน : มีอาหารจำพวกผักเยอะหน่อยครับ เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย
• โรงแรม : เราใช้โรงแรมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
• บุหรี่ : การนำบุหรี่เข้าประเทศภูฏาน ท่านต้องจ่ายภาษี 100% และการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิด

   กฎหมายด้วยครับ
• การแต่งตัว : การท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน แนะนำให้แต่งตัวแบบเรียบร้อย เพราะภูฏานรักษาวัฒนธรรม

   อย่างเหนียวแน่น
• การถ่ายรูป : ประเทศภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปได้แทบทุกสถานที่ ยกเว้นพระพุทธรูปที่อยู่ภายในวัดครับ

 

อัตราค่าบริการ

 

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ผู้เดินทางสำหรับ 2 ท่าน

49,900.-

5,500.-

ผู้เดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

47,900.-

5,500.-

 

หมายเหตุ : 1.ราคา Package นี้ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนขึ้นภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน ราคาก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามกระแสตลาดโลก

                 2.กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับราคาพิเศษ

***สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ  ซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ Local Guide (พูดภาษาอังกฤษ)

รอรับที่สนามบิน พาโร ประเทศภูฎาน และเดินทางไปพร้อมกับท่านตลอดการเดินทาง

และหากเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปเรามีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากเมืองไทยพร้อมคณะด้วยค่ะ) ***

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า :

v  สแกนหน้าแรกของพาสปอร์ต แบบสีให้ชัดเจน แล้วส่งมาทางอีเมล หรือส่งพาสปอร์ตเล่มจริง มาที่บริษัท ให้ทางบริษัทดำเนินการให้

 

อัตราค่าบริการรวม:

Ø  ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – พาโร – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินดรุ๊กแอร์

Ø  ค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน และภาษีอากรขาออกสนามบินที่ กรุงเทพฯ และพาโร

Ø  ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund

Ø  ค่าโรงแรมที่พักได้มาตรฐานรับรองโดยรัฐบาลภูฏาน ตามที่ระบุในรายการ (พักโรงแรม 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

Ø  รถรับ-ส่งสนามบิน และนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามโปรแกรม

Ø  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าพาหนะนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ  ตามรายการที่ระบุ  

Ø  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

Ø  ค่าบริการนั่งม้าขึ้นทักซัง

Ø  ไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ)

Ø  น้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/วัน

Ø  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการไม่รวม:

v  ค่าทิปไกด์ภูฎาน  ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋า และเจ้าหน้าที่ชาวภูฎานที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง (ผู้เดินทางต้องจ่าย ท่านละ 30 USD ต่อทริป ต่อท่าน)

v  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

v  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

v  ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เอกสารในการขอวีซ่า :

v  สแกนหน้าแรกของพาสปอร์ต แบบสีให้ชัดเจน แล้วส่งมาทางอีเมล หรือส่งพาสปอร์ตเล่มจริง มาที่บริษัท ให้ทางบริษัทดำเนินการให้

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ผู้เดินทางต้องชำระเงินมัดจำการเดินทาง 50% ภายใน 3 วัน เมื่อท่านได้ยืนยันการเดินทาง เนื่องจากทาง

   บริษัทจะต้อง ออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที เพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน และท่านต้อง

   ชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง

2.เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง

   2.1 หลังจากท่านชำระเงินค่าทัวร์ และได้ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

        เงินค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

   2.2 ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทำการคืนเงินที่เหลือหลักจาก

        หักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบินทางสายการบินจะไม่คืนเงินให้กรณีออกตั๋วแล้ว

        รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ดำเนินการยื่นแล้ว )

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ กรณีเมื่อเกิดเหตุ

   จำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือสิ่งใดที่

   นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท หรือเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่นการนัดหยุดงาน หรือ ภัย

   ธรรมชาติ หรือจลาจล หรือสายการบินล่าช้าเป็นต้น

 

4.เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ

   ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี

5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ

   ทางบริษัท ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น

6.กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

   ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

7.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทางของประเทศไทย หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศ

   อื่น ๆ (ต่างด้าว)  ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้ง

   ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

   ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

 

ท่านสามารถโอนเงินมัดจำค่าทัวร์มาที่ :

    ชื่อบัญชี คุณอำนาจ สุภาพมีชัย เลขที่บัญชี 003 2840858 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบางลำพู

       

หากท่านโอนเงินชำระมัดจำแล้วขอความกรุณา สแกนหลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาพาสปอร์ตมาที่ :

E-Mail :     

                   meechaitravel@gmail.com / Tel: 084-0944813 , 02-2506372

                   meechaitravels@yahoo.com  / Tel: 089-4484089

หรือ FAX : 02-2506372

 

หมายเหตุ

          รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก      ในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึง  ความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้าม ผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่   ถูกต้อง          หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  บริษัทฯจะไม่    รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่        ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด หรือการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเท็จ ในการขอวีซ่าบริษัทฯจะไม่       รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ     หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย    ที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศ

 

**  กรุณาอ่านรายละเอียด  เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความตามรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้แล้ว**

 

 

 

 
  
  
 
Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 51 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
747 คน
22269 คน
234023 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama