Meechaitravel.com
Service quality
*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Title Post
Simple simple simple | simple simple simple
My marquee text
 

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6D4N โดยสายการบินไทย (GHJP-TG08)

1. ชม 3 เทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-SAPPORO SNOW FESTIVAL OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL   ”
2. ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
3. สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “ TAKINO PARK ” อย่างเพลิดเพลินใจ
4. ชม “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวไอนุ” พร้อมชมโชว์การแสดงจากชนพื้นเมือง
5. พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด   สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม
6. ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2018-02-076 วันG4CTSTG180207T1TG 69,900 ติดต่อเรา
2018-02-086 วันG4CTSTG180208T1TG 69,900 ติดต่อเรา
2018-02-096 วันG4CTSTG180209T1TG 69,900 ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
20.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.55 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ- เมืองอาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว -แช่น้ำแร่ / อาหารเที่ยง [บุฟเฟห์อาหารญี่ปุ่น]-เย็น
08.20 น.เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประ เภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ ไฮไลท์สำคัญ !! ของที่นี่คือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [บุฟเฟห์อาหารญี่ปุ่น]
บ่ายจากนั้นเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียว นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง ** นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว เทศกาลประจำฤดูหนาวหรือที่เรียกว่า Hyobaku Matsuri จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่านจะได้พบกับประติมากรรมต่างๆ ที่ทำมาจากหิมะและน้ำแข็งที่ประดับประดาโดยแสงไฟแสงสีตระการตา **
ค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 3 : เมืองซัปโปโร – ชมงานSAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 - ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เทศกาล OTARU -CANDLE LIGHT FESTIVAL-อาหารเช้า-เที่ยง [เมนูชาบูบุฟเฟ่ห์]-เย็น [เมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด]
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่าน ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018 ครั้งที่ 69 ณ โอโดริปาร์คเป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร ซึ่งจัดขึ้นประมาณวันที่ 05-12 กุมภาพันธ์ 2561 บนพื้นที่จัดงาน 3 ส่วนคือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ และซัปโปในงานมีการนำเสนอประติมา กรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ทีเลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยู่ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 นำท่านผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีก แห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [เมนูชาบูบุฟเฟ่ห์]
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นนำท่านสัมผัสเทศกาลสุดโรแมนติค OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL ซึ่งในปีนี้ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 09-18 กุมภาพันธ์ 2018 ให้ทุกท่านได้อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโรแมนติคของแสงเทียนที่ถูกจัดวางไว้ภายใต้โคมที่สร้างขึ้นจากหิมะ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
*** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวไอนุ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่น้ำแร่-อาหารเช้า-เที่ยง [หม้อไฟพิโรธ] - เย็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิต, เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า, ข้าวของเครื่องใช้, อาวุธในการล่าสัตว์, และการดำรงชีวิตของชาวไอนุ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [เมนูหม้อไฟพิโรธ]
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไก นำท่านชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนำท่าน ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง [ด้านล่าง] ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
ค่ำนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LAKE TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
วันที่ 5 : กิจกรรม ณ ลานสกี TAKINO PARK - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ- อาหารเช้า-เที่ยง [เมนูอาหารเซตปู]
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านเดินทาง สัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งโดนัทเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** *** กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ ***
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [เมนูอาหารเซตปู]
บ่ายนำท่าน ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน MITSUKOSHI, PARCO จำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO, GU ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางนานาชนิด
ค่ำอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.15 น.เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.45 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 78,800 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ69,900 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ66,900 
 เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ61,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน-  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน..-  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับจาก ~ ถึงวันที่เวลาสายการบินเที่ยวบิน
1 BKK-CTS 2018-02-07 23.55-08.20 TG TG 670
2 CTS-BKK 2018-02-12 10.15-15.45 TG TG 671

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 78,800 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ69,900 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ66,900 
 เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ61,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน-  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน..-  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับจาก ~ ถึงวันที่เวลาสายการบินเที่ยวบิน
1 BKK-CTS 2018-02-08 23.55-08.20 TG TG 670
2 CTS-BKK 2018-02-13 10.15-15.45 TG TG 671

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง69,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 78,800 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ69,900 
 เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ66,900 
 เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ61,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน-  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน..-  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับจาก ~ ถึงวันที่เวลาสายการบินเที่ยวบิน
1 BKK-CTS 2018-02-09 23.55-08.20 TG TG 670
2 CTS-BKK 2018-02-14 10.15-15.45 TG TG 671
 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

                                                                               
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 48 ชม.
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 สายการบิน AIR ASIA ไม่สามารถยกเลิกหลังจากทำการจองได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
4.2 สายการบิน THAI AIRWAY, JAPAN AIRLINE, ALL NIPPON
4.2.1 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ามัดจำค่าทัวร์ทั้งหมด
4.2.2 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.2.2 ยกเลิกน้อยกว่า 7 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับพาสปอร์ตจีนแดง
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทำงาน Work permit ถ่ายสำเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***

Remark
**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ**
Calendar
Side Menu
Side Page

For Member

Username

Password


forget password
Regist

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
730 คน
1790 คน
213544 คน
เริ่มเมื่อ 2008-09-06
 

Side Page
Copyright @meechaitravels.com
Design: Saroyama